Nov 2012

Shanti Mantra - 大師來點火


OM Sahana Vavatu |
Sahanau Bhunaktu |
Saha Viryam Karavavahai |
Tejas Vinavadhi Tamastu |
Mavid Visha Vahai |
OM Shanti Shanti Shanti |
View full article…..

濕婆經,靈魂是舞者

濕婆經是一部具五千年歷史的印度教經典。
今天我想跟大家分享濕婆經的一小段。View full article…..

Namaste